Сдружение „Етнотолеранс“ в партньорство с Институт по реторика и комуникации подаде проект на тема: Securing Tolerance in High School: A Study of the Level of Tolerance amongst Bulgarian Youths in Real and Digital Environment по покана на European Council on Tolerance and Reconciliation (ECTR).

Целта на проекта е диагностика на потенциала на училищното обучение за формиране на толерантност и на актуалното състояние на толерантостта на българските младежи

Основният предмет на изследването е диагностика на нивото на толерантност към различните - представители на етническите групи, мигранти, хора с увреждания и други сред гимназистите. Мониторингът на потенциала на учебните програми и учебниците по дисциплините философия, история, български език и литература ще се осъществява по оригинална методика, разработени от авторите. Резултатите ще осигурят методология за иницииране на емпирично изследване на влиянието на училището върху младите хора по отношение на приемането на различията и зачитането на другите, както и върху развитието на критичното мислене и желаното социално поведение.

Днес в електронната система на Фонд «Активни граждани България» по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г. в рамките на първия конкурс за стратегически проекти подадохме проект на тема: «Млади активни граждани с дигитална медийна грамотност». Той беше разработен в партньорство с Институт по реторика и комуникации.

В списание  „Реторика и комуникации“, бр. 32, януари 2018 г., са публикуване част от докладите представени на конференцията „ИНТЕРКУЛТУРАЛИЗЪМ И БИЛИНГВИЗЪМ“ проведена през май 2017 година. Те мога да бъдат намерени на: този линк.

08.12.2018 год., в гр. София, се проведе Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел "Етнотолеранс". На него беше направен отчет за работата и беше избран нов Управителен съвет.

На 13 октомври 2017г. в ПГ по транспорт - гр. Разлог се проведе информационна среща за стартирането на проекта "Семейство - училище - общество: знаещи, можещи, успешни" . Директорката г-жа Емилия Йорданова, която е ръководител на проекта и проф. д-р Янка Тоцева, която представлява партньора СНЦ "Етнотолеранс" представиха своите очаквания за работата по изпълнението на проекта.

Родителите и учителите, участници в "Академията за партньорство", която се реализира с участието на СНЦ "Етнотолеранс" имаха възможност да се включат в първото обучение, проведено от доц. д-р Йосиф Нунев на тема:"Съвместна работа между семейство и училище".