Сдружение с нестопанска цел "ЕТНОТОЛЕРАНС" е учредено, за да насърчава и подпомага взаимодействията и познанията в сферата на гражданското и интеркултурното образование. Чрез естеството на своите проекти и дейности, които са насочени предимно към младежта и обучаващите се, то търси база за толерантното съвместно съществуване на етнокултурните общности, подпомага запазването и култивирането на културната идентичност, насърчава изграждането на млад елит в етническите общности, като по този начин дава приноса си към едно отворено, плуралистично и демократично общество.

logo