В началото на месец май беше подписан договорът за финансиране на проект "Игра на приказки" от страна на ТСА. 

Основните цели на проекта са:

- развитие и обогатяване на успешно апробираните методология и авторска методика, създадени в предишния проект, с методическо ръководство за учителите и дидактическо помагало за учениците за подобряване на езиковото и социално-емоционално развитие на деца на възраст 6-7 години от уязвими общности;

- утвърждаване на ефективността на авторския методически модел и дидактически подход за преход от майчиния/домашния език към официалния език на преподаване – българския, чрез участие в игрови дейности за развитие на социално-емоционалните умения чрез достъпни за възрастта речеви изяви и използване на приказки като съдържателна основа;

- повишаване на устойчивостта на резултатите чрез утвърждаването им в общински и регионален мащаб като разпознаваем и ефективен подход за образователна подкрепа на деца от уязвими общности.

Намеренията, свързани с реализирането на основната цел обхващат:

а) дейности по разработване и реализиране на конкретен план и стъпки за постигане на по-трайна устойчивост на прилагането на методиката в общински и регионален мащаб;

б) дейности за продължаване на разпространението на използваната в пилотната фаза методика след нейното усъвършенстване и опредметяване в методическо ръководство за началните учители;

в) обучение на учителите на първокласниците от трите училища за прилагане на методиката и системна подкрепа от страна на трима учители ментори,които вече са работили по нея;

г) провеждане на входяща диагностика на знанията и уменията на първокласниците  от трите училища, които прогнозно са 107, и анализиране на резултатите;

д) ежеседмични занимания с учениците в пет паралелки по методиката с помощта и на специално разработеното дидактическо помагало;

е) подготовка на драматизации в ателието по интеркултурна приказкотерапия и осъществяване на представления пред деца от предучилищна възраст – бъдещи първокласници и родители във всяко училище;

ж) провеждане на изходяща диагностика, обработка на резултатите и изготвяне на доклад с изводи и препоръки;

з) в края на учебната година, в която методиката се е прилагала в трите училища, ще се проведе запознаване на всички начални учители в общината с методиката и ще им се предостави пакетът дидактически материали – помагалото за учениците, методическото ръководство за учителите, свързани с формирането на езикови компетентности и социално-емоционални умения;

и) изготвяне на изложба с продукти от работата, която ще се експонира както на територията на община Луковит, а така също и в РУО – Ловеч.

й) включване на методиката при работа с първокласници във всички училища в област Ловеч с преобдладаващ брой ученици от уязвими групи