В изпълнение на проект BG05M2OP001-3.017-0007-C01 „Ефективни педагогически взаимодействия в мултикултурна среда“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове през месеците февруари - април 2022 година нашият партньор №1 СУ "Св. Климент Охридски" проведе всички обучения без логистика с присъждане на квалификационни кредити като част от Дейност 2. Провеждане на краткосрочни обучения на учители, педагогически специалисти и директори от училища и детски градини за работа в мултикултурна образователна среда, които завършват с присъждане на квалификационни кредити. 

За периода от 15.02.2022 г. до 24.04.2022 г. бяха проведени 13 обучения, от които осем за два квалификационни кредита и пет за три квалификационни кредита. Участниците бяха от три детски градини - ДГ № 91 „Слънчев кът“ от гр. София и ДГ „Пролет“ и ДГ № 15 „Райна Княгиня“ от Перник и четири училища - 113 СУ „Сава Филаретов“, 65. ОУ „Кирил и Методий“, 70 ОУ „Св. Климент Охридски“от град София и ОУ „Васил Левски“, село Караджово.

Педагогическите специалисти бяха разделени в 20 групи, които се обучаваха по темите: „Модели за работа с ромски деца и родители“ (за два и за три кредита); „Арт техники при работа в мултикултурна среда“ (за два и за три кредита); „Психодинамичен тренинг за работа в мултикултурна среда“ (за три кредита); „Педагогически взаимодействия в мултикултурна среда“ (за три кредита); „Иновативни и интерактивни методи за работа в мултикултурна среда“,(за два кредита); „Образование за учители по правата на детето в мултикултурна среда“ (за два кредита); „Социално-педагогически подход за гражданско образование в мултикултурна среда“ (за два кредита) и „Образование без предразсъдъци“ (за два кредита).

Общия брой участници получили кредити след успешно завършване на курсовете по темите е 106. От тях 11 мъже и 95 жени. Издадени са общо 96 удостоверения за успешно завършване на обучението и присъждане на 2 кредита и 49 удостоверения за присъдени 3 кредита.