Проект BG05M2OP001-3.017-0007-C01 „Ефективни педагогически взаимодействия в мултикултурна среда“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове стартира през месец април 2021 година. 

Първата дейност в него - "Проучване на организационния климат и организационната култура в образователната институция (детска градина или училища) по посока: актуализиране на стратегии; разработване на анализи, препоръки, компетентностни профили и др.; диагностициране на нуждите от специфични обучения в областта на работата в мултикултурна образователна среда." се реализира изцяло от експертите на СНЦ "Етнотолеранс".

Проучен беше организационния климат и организационната култура относно реализирането на равноправно участие на всички деца и ученици в българската образователна система в четири детски градини - ДГ № 21 „Ежко Бежко“ и ДГ № 91 „Слънчев кът“ от гр. София и ДГ „Пролет“ и ДГ № 15 „Райна Княгиня“ от Перник и общо девет училище, след които пет основни училища - 77 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, 70 „ОУ Св. Климент Охридски“, 65 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, ОУ „Граф Николай Игнатиев“, ОУ „Васил Левски“; едно Обединено училище „Христо Ботев; две средни - СУ „Хаджи Мина Пашов“ и 113 СУ „Сава Филаретов“ и една Професионална гимназия по химични и хранителни технологии.

Изготвени бяха общо 13 аналитични доклада относно организационния климат и организационната култура, касаещи реализирането на равноправно участие на всички деца и ученици в българската образователна система, включващи оценки за работата на педагогическите специалисти с родителите, децата, други заинтересовани страни, в т.ч. представители на маргинализираните общности, училищното настоятелство и обществения съвет и работата на образователните медиатори в институциите, в които има такива.

Подготвени бяха 13 предложения за актуализиране на институционалните стратегии по посока изграждане у педагогическите специалисти на умения за опознаване на спецификите в етнокултурното поведение на техните възпитаници и повишаване на равнищата на тяхното приемане и подкрепяне без това да противоречи на развитието на детската личност като уникална, но едновременно с това и като носител на националните ценности.

Направен беше анализ на работата на образователните медиатори в институциите, в които има и бяха изготвени препоръки относно необходимостта от назначаване на такива в други партниращи образователни институции.

Изготвени бяха и компетентностни профили на образователните медиатори за конкретните училища в зависимост от локалната демографска ситуация и етнокултурните специфики на обучаваните ученици.

Детските градини и училищата партньори актуализираха своите Стратегии с нови акценти по посока работата в мултикултурна образователна среда.

В резултат от проучването бяха установени нуждите на всеки партньор от специфични обучения в областта на работата в мултикултурна образователна среда в зависимост от езиковите, етническите, религиозните и възрастовите характеристики на децата и учениците, които се обучават и възпитават. 

Бяха разработени четири плана:

1. за провеждане на обучения за интеркултурно образование, в които ще се включат всички заявили интерес (директори, учители и други педагогически специалисти);

2. за провеждане на обучение на директорите за мениджмънт на мултикултурна образователна институция;

3. за провеждане на краткосрочни обучения на учители, педагогически специалисти и директори от училища и детски градини за работа в мултикултурна образователна среда с присъждане на квалификационни кредити;

4. за обучение на образователните медиатори.

Плановете ще се реализират в рамките на дейност 2 "Провеждане на краткосрочни обучения на учители, педагогически специалисти и директори от училища и детски градини за работа в мултикултурна образователна среда, които завършват с присъждане на квалификационни кредити и които не завършват с присъждане на квалификационни кредити на педагогически специалисти и образователни медиатори за повишаване на социалните и гражданските компетентности."

Първият междинен отчет беше предаден през месец декември 2021 и одобрен от Управлващия орган през януари 2022 г.